11 juni, 2016

TRE-KANTEN I KRISTIANSAND

Tomten er et restareal på 5,6 da som ligger over nye tuneller fra Vågsbygd til Kristiansand. Reguleringsplanen ble godkjent i januar 2016. Her er det stadfestet at all boligbebyggelse i planen skal bygges helt og fullt i tre. Pr. i dag er det ikke igangsatt bygging, og man er i gang med forhandlinger med eierne hvor Kristiansand kommune er største eier. Total utbygging er ca. 12.000 m2 inkl. parkering og forretning.

Det er foreslått trebebyggelsen varierer fra ca. 3–7 etasjer. Samlet utbygget areal er 7.000m2 fordelt på 84 leiligheter med varierende størrelse fra ca. 55 m2 til 90 m2. Man ser for seg både offentlige boliger (omsorgsboliger m.m.) og private leiligheter.

Bebyggelsen er delt i tre blokker som kan bygges uavhengig av hverandre, men som er satt sammen til en karre rundt et tun. Mot syd i dette tunet er en vinterhage i glass på 350 m2 for alle beboerne, som reduserer trakkstøyen og samtidig gir mye lys inn i tunet.

Selv om reguleringsplanen forutsetter at all boligbebyggelse skal bygges i tre kan man bygge etter forskjellige konstruksjonsprinsipper ettersom bebyggelsen er på mellom tre til syv etasjer.

Detaljprosjekteringen er enda ikke igangsatt.

Det er et spennende prosjekt i Kristiansand. Byen har lange historiske tradisjoner med sin gamle trebebyggelsen i Kvadraturen som er ca. 100–200 år gammel. Men som andre trebyer har Kristiansand også vært gjennom ere bybranner og en stor del av bebyggelsen er nå i mur. Trekanten blir derfor et pilotprosjekt hvor man håper på ny tenking og ny måte å produsere miljøriktige utbygginger på. Samlet sett gir en utbygging i tre en miljøbesparelse på Co2 forbruket tilsvarende utslippet til ca. 1300 biler pr. år. En god grunn til å bygge i tre.

Nordic wooden cities